www.archive-fi-2014.com » FI » L » LUOMUS

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 404 . Archive date: 2014-10.

 • Title: Digitisation of entomological notebooks | Digitising Field Literature at Finnish zoological museums
  Descriptive info: .. Digitisation of entomological notebooks.. Digitising Field Literature at Finnish zoological museums.. Search this site:.. Naturhistoriska centralmuseets samling av insamlingsdagböcker.. I Helsingfors universitets Naturhistoriska centralmuseum, finns ca.. fyrahundra insamlingsdagböcker med information främst gällande gamla insektsamlingarna.. Insamlingsdagböckerna (”kladdböcker”) är kataloger över de insamlade insekternas sampelnummer och tillhörande insamlingsdata.. I naturhistoriska centralmuseets digiteringsprojekt har böckernas information kopierats och sparats i digital form.. Böckerna är tillgängliga här på Internet.. Read more.. The collection of entomological notebooks of Finnish Museum of Natural History.. Finnish museum of natural history keeps over four hundred collection notebooks that include data relating to the older parts of the insect collections of the museum.. These entomological notebooks are basically catalogues  ...   the notebooks have been digitized and can be accessed here.. Luonnontieteellisen keskusmuseon keruupäiväkirjojen kokoelma.. Helsingin Yliopiston Luonnontieteellisen Keskusmuseon eläinmuseossa säilytetään yli neljääsataa pääasiassa hyönteiskokoelmien tietoja sisältävää keruupäiväkirjaa.. Keruupäiväkirjat (”kladikirja”, ruots.. ”kladdbok”) ovat pääasiassa ennen 1960-lukua kerättyjen hyönteisyksilöiden keruutiedot sisältäviä luetteloita, ja ne toimivat keskeisenä tulkinta-avaimena hyönteiskokoelmien vanhimpiin osiin.. Luonnontieteellisen keskusmuseon digitointiprojektissa keruupäiväkirjoja on digitoitu ja digitoidut aineistot ovat nähtävissä tämän käyttöliittymän kautta.. Oulun yliopiston eläinmuseolta löytyy Uunio Saalaan sekä mm.. Viljo Oksasen ja Juha Viramon kladikirjoja, jotka ovat myös digitoinnin jälkeen täällä selattavissa.. Navigation.. Notebook facets.. Keywords.. Interpreted notebooks.. Notebooks in process.. Notebook inventory.. Workflow.. User login.. Username:.. *.. Password:.. Request new password.. Languages.. English.. Suomi.. Svenska.. powered by.. FreeCmsDesigns.. com..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Naturhistoriska centralmuseets samling av insamlingsdagböcker | Digitisation of entomological notebooks
  Descriptive info: Home.. fyrahundra insamlingsdagböcker med information främst gällande insektsamlingarna.. Utöver ett sampelnummer var det tidigare svårt att få plats för detaljerade insamlingsdata på de vanligen handskrivna små etiketterna som nålades fast tillsammans med insekten.. Därför antecknades insamlingsdata i en särskild anteckningsbok.. Förutom insamlare och sampelnummer antecknades, som ett minimum av information, insamlingstidpunkten och –platsen, samt etiketternas färg och typsnitt.. Förutom det kunde möjlig värdväxt, insamlingsmetod, kläckningsdatum för exemplar som insamlats som ägg eller larv etc.. antecknas.. Olikfärgade lappar och på olika sätt över- eller understrukna nummer användes eftersom det var svårt att skriva långa nummerserier på de små lapparna.. I takt med att tryck- och kopieringsmetoderna utvecklades och man kunde börja skriva fullständiga insamlingsdata på etiketterna minskade användandet av kladdböcker.. Förutom några få ursprungliga fältanteckningar har äldre insamlingsdata inte sparats någon annanstans än i de ca.. 8-300-sidiga kladdböckerna, av vilka en del är i dåligt skick.. Kladdböckerna med insamlingsdata som gäller upp till tusentals insektsexemplar/bok är ovärderliga för forskningen vid tolkningen av samlingarna.. Då Åbo brann 1827 förstördes en stor del av de äldsta samlingarna och insamlingsdagböckerna.. Därför är materialet till stor del från senare tid.. De äldsta nu publicerade insamlingsdagböckerna är samlingsverk börjande från 1860-talet (böckerna n1-n7).. I dessa har man samlat flera samlares insamlingsdata från samma tidsperiod.. Största delen av böckerna är dock personliga, innehållande en enskild forskares eller samlares insamlingsdata.. Av de nu publicerade böckerna sträcker sig en del ända fram till 1960-talet.. Förutom insamlingsdata innehåller en del böcker mycket detaljerad information om insamlingsplatsens geografiska-,  ...   sekreterare på varuhuset.. I naturhistoriska centralmuseets digiteringsprojekt har böckernas information nu för första gången kopierats och sparats i digital form.. Böckerna har fotograferats på zoologiska museet en sida eller ett sidouppslag åt gången.. Bilderna har sedan tolkats till text, delvis utfört som distansarbete.. Texten och bilderna har sparats i strukturerad form i en databas, varav en del är tillgängliga för allmänheten på Internet.. På så sätt är böckerna för första gången åtkomliga för alla intresserade.. Dessutom kan man med sökord lätt finna den rätta informationen utan att bläddra igenom böckerna.. På Internet kan man i detta första skede komma åt ca.. 50 insamlingsdagböcker, vilka innehåller sammanlagt ca.. 5300 sidor eller sidouppslag.. Böckerna är numrerade i arkivordning (n1, n2, n3 o.. s.. v.. , n= ”notebook”) och sido- eller sidouppslagets bild med ett löpande nummer kopplat till bokens nummer (t.. ex.. n1-002).. Länkar:.. Ett digitaliseringssystem för entomologiska insamlingsdagböcker.. http://digit.. luomus.. fi/node/6032.. En artikel om zoologiska museets insektsamlingars historia:.. http://www.. fmnh.. helsinki.. fi/elainmuseo/hyonteiset/kokoelmat/index.. htm.. Wikipedia:.. Carl Gustav Mannerheim (på finska).. http://fi.. wikipedia.. org/wiki/Carl_Gustaf_Mannerheim.. Johan Reinhold Sahlberg (på finska).. org/wiki/Johan_Reinhold_Sahlberg.. Richard Frey (på finska).. org/wiki/Richard_Frey.. Artikel om Stephan Platonoff:.. michaeltamelander.. se/cms/readarticle.. php?article_id=64.. Bo-Jungar Wikgrens (Åbo Akademi) artikelsamling över finländska biologer:.. http://users.. abo.. fi/bwikgren/finbio2.. Carl Reinhold Sahlberg.. fi/bwikgren/biologer/SahlbergCR3.. Richard Frey.. fi/bwikgren/biologer/FreyR.. Uunio Saalas.. fi/bwikgren/biologer/SaalasU.. Finlands nationalbiografis artiklar (Kan troligen läsas gratis endast via nätet på en del högskolor, i övrigt en avgiftsbelagd tjänst).. Uunio Saalas (på finska).. http://artikkelihaku.. kansallisbiografia.. fi/artikkeli/7269/.. John (Johan) Sahlberg (på finska).. fi/artikkeli/6377/.. Carl Reinhold Sahlberg (på finska).. fi/artikkeli/3616/..

  Original link path: /node/6033
  Open archive

 • Title: The collection of entomological notebooks of Finnish Museum of Natural History | Digitisation of entomological notebooks
  Descriptive info: Finnish museum of natural history keeps about three hundred collection notebooks that include data relating to the older parts of the insect collections of the museum.. Back in the time of ink pen it was impossible to fit much data on small hand-written labels that were put to the same needle with insect samples, so a separate notebook for recording sample data was kept.. Data included at least collector's name, collection date and locality.. In addition, information on possible host plant, method of collection, hatching date of specimens collected as eggs or larvae etc.. could be recorded.. Specimens were coded with different label and number colours, number styles and various sub- and superscripts because writing long number series on small labels was unpractical.. Later, development of copying and printing technology has allowed sufficient sample data to be included in the specimen label.. With this, the use of separate collection notebooks has become less common.. In addition to few original field notes, older collection data have not been kept anywhere except in these 8-300 pages long notebooks, many of which are in bad condition due to old age.. Data of up to thousands of specimens per book is thus of irreplaceable value in interpretation and research of the Museum's insect collections.. The oldest notebooks date back to 1860's and include collection data of several entomologists in one book.. However, most of the books are personal notebooks of one collector, whether a  ...   the older notebooks were actually written down by the collectors themselves.. Many are probably the work of associates, secretaries or later entomologists.. The notebooks of department store director Mr.. Sten Stockmann consist of over 1300 pages of collection data in five separate books covering years 1918-1974.. Exceptionally, these are entirely typed with a typewriter.. Legend says that the job was done by Stockmann`s personal secretary at the department store.. As part of the digitization project of the Finnish museum of natural history, contents of the notebooks have now for the first time been copied and transformed into digital form.. Book pages are photographed and the text on these images is manually interpreted, partly by remote workers.. Images of typewritten pages can often be processed with optical character recognition software that translates text automatically to text documents.. Images and text are then saved in structured form in a database.. Major parts of this database can be publicly accessed through a web-based user interface.. By this process the entomological notebooks have become available to all interested, and contents can now be searched by keywords.. Currently some 50 notebooks containing about 5300 image pages can be accessed through the public user interface.. The books in database are numbered by their archive order (n1, n2, n3 etc.. , n=notebook) and page images by a running number after the book number (n1-002 etc.. ).. Text by Jan Salonen.. Links:.. A digitisation system for entomological notebooks.. fi/node/5803..

  Original link path: /node/5804
  Open archive
 •  

 • Title: Luonnontieteellisen keskusmuseon keruupäiväkirjojen kokoelma | Digitisation of entomological notebooks
  Descriptive info: ”kladdbok”) ovat kerättyjen hyönteisyksilöiden näytenumerot ja muut keruutiedot sisältäviä luetteloita.. Useimmiten käsin kirjoitettuihin, hyönteisnäytteen kanssa samaan neulaan neulattuihin pieniin etiketteihin ei aikoinaan saatu mahtumaan näytenumeron lisäksi juurikaan muuta keruutietoa, joten muut tiedot kirjattiin erilliseen kladikirjaan.. Vähimmäistiedot kerääjän ja yksilönumeron lisäksi olivat keruuajankohta ja -paikka sekä tiedot etikettilappujen väristä ja kirjoitusasusta.. Lisäksi kirjattiin tiedot mahdollisesta isäntäkasvista, keruumenetelmä, munana tai toukkana kerättyjen yksilöiden kuoriutumispäivä yms.. Erivärisiä lappuja ja eri tavoin yli- tai alleviivattuja numeroita käytettiin, koska pitkien numerosarjojen kirjoittaminen pienille lapuille oli hankalaa.. Kirjapaino- ja kopiokoneteknologian kehityttyä riittävät keruutiedot voitiin kirjoittaa neulatun hyönteisen etiketteihin, joten kladikirjojen kokoaminen on vastaavasti vähentynyt.. Mahdollisesti säilyneitä alkuperäisiä maastomuistiinpanoja lukuun ottamatta vanhimpia keruutietoja ei ole tallennettuna missään muualla kuin osin huonokuntoisissa noin 8-300 sivuisissa kladikirjoissa, joten jopa tuhansien näytteiden tiedot/kirja sisältävät kirjat ovat hyönteiskokoelmien tulkinnassa korvaamattoman arvokkaita.. Turun palossa 1827 tuhoutui suuri osa vanhimmista kokoelmista ja keruupäiväkirjoista, joten materiaali on pääasiassa tätä myöhäisemmältä ajalta.. Vanhimmat täällä julkaistuista keruupäiväkirjoista ovat niin sanottuja koontikirjoja alkaen 1860-luvulta (kirjat n1-n7).. Näihin on koottu usean kerääjän kokoelmatietoja samalta aikakaudelta.. Suurin osa kirjoista on kuitenkin henkilökohtaisia, yhden tutkijan tai harrastajan kokoelmat sisältäviä.. Nyt julkaistu osa kirjoista ulottuu 1950-luvulle ja osin myöhemmäksikin.. Keruutietojen lisäksi osa kirjoista sisältää hyvinkin yksityiskohtaista tietoa keruupaikan maantieteellisistä, maaperä- ja sääolosuhteista sekä muuta elinympäristöön liittyvää tietoa.. Kirjojen sivuilta  ...   tai aukeama kerrallaan, ja näistä valokuvista on tulkittu teksti, osin etätyönä.. Kuvatut sivut sekä digitoitu tekstisisältö ovat nähtävissä tämän käyttöliittymän kautta, ja näin kirjat ovat ensimmäistä kertaa kaikkien kiinnostuneiden tavoitettavissa ja hakusanahaulla haettavana tarvitsematta selata läpi kirjoja löytääkseen haluamansa tiedon.. Julkisen käyttöliittymän kautta on toistaiseksi selattavissa runsaat 30 digitoitua keruupäiväkirjaa, jotka sisältävät yhteensä noin 3700 sivu- tai aukeamakuvaa.. Kirjat on numeroitu arkistojärjestyksessä (n1, n2, n3 jne.. , n= ”notebook”) ja sivu- tai aukeamakuvat kirjan numeroon liitetyllä juoksevalla numerolla (esim.. Kirjoista löytyvät näyte- ja havaintotiedot on tallennettu myös rakenteistettuun muotoon tietokantaan, josta osa on nähtävissä tämän käyttöliittymän kautta.. Luonnontieteellisen keskusmuseon keruupäiväkirjojen lisäksi käyttöliittymään sisällytetään Oulun yliopiston eläinmuseolla säilytettävät Uunio Saalaan kladikirjat, joita on kaikkiaan 35.. Erotuksena LTKM:n kirjakokoelmasta näiden kirjojen numeroinnissa käytetään kirjaintunnusta o (o1, o2 jne, o=Oulu).. Kaikki Saalaan kirjat on skannattu ja tietojen tulkinta ja rakenteistaminen on parhaillaan käynnissä.. Oulun eläinmuseolla on myös mm.. Viljo Oksasen ja Juha Viramon kladikirjoja, joita ei ole vielä digitoitu mutta jotka luultavasti tullaan digitoimaan jossakin vaiheessa ja sisällyttämään samaan tietokantaan.. Linkkejä:.. Hyönteiskokoelmien historiaa:.. Artikkeli Luonnontieteellisen keskusmuseon eläinmuseon hyönteisosaston kokoelmien historiasta:.. Taustatietoa hyönteistutkijoista ja -harrastajista, joiden keruupäiväkirjoja on digitoitu:.. Artikkeli Stephan Platonoffista (ruotsiksi):.. Biografiakeskuksen artikkeleita (luettavissa ilmaiseksi tiettyjen korkeakoulujen verkko-osoitteista, muuten maksullinen palvelu):.. John (Johan) Sahlberg.. Carl Gustav Mannerheim.. Johan Reinhold Sahlberg..

  Original link path: /node/5490
  Open archive

 • Title: Notebook facets | Digitisation of entomological notebooks
  Descriptive info: Keyword search.. With all of the words.. With the exact phrase.. With at least one of the words.. Without the words.. Guided search.. Click a term to initiate a search.. Collection title.. Coll.. Ahnger.. (1).. Alava.. (3).. Auterinen.. (2).. Biström.. Blomqvist.. (6).. Cederhvarf.. (13).. Choi.. Clayhills.. Colliander.. Donning.. Engström.. Färdig.. Frey.. Hackman.. Häkkinen.. Hämeen-Anttila.. Häyrén.. Holmquist.. (5).. Inberg.. Jahnsson.. (4).. Jantunen.. Järnefelt.. Kanerva.. Karvonen.. Kivenheimo.. Klingstedt.. Lahtivirta.. Lankiala.. Lindberg.. (37).. Lindblom.. Lindqvist.. Lingonblad.. (11).. Lokki.. Malmström.. Mannerheim.. Marmo.. Metsikkö.. Montell.. Nordman.. Palmén.. Perttinen.. Platonoff.. Poppius.. Porkka.. Renkonen.. (15).. Saarenoksa.. (8).. Sahlberg.. Savolainen.. Seppälä.. Seppänen.. more.. Collectors.. Ahnger, Constantin.. Alava, Verner.. Auterinen, Antti.. Biström, Olle.. Blomqvist, Gunnar.. Cederhvarf, Reinhold.. Choi, Sei-Woong.. Clayhills, Thomas H.. Colliander, Tito.. Donning, Marwin.. Engström, Otto.. Färdig, Bertil.. Frey, Richard.. Hackman, Walter.. Häkkinen, Saima.. Hämeen-Anttila, Riitta.. Häyrén, Ernst.. Holmquist, Eric.. Inberg, Karl Emil.. Jahnsson, Lea.. Jantunen, Jorma.. Järnefelt, Jatta.. Järnefelt, Olai.. Kanerva, Niilo.. Karvonen, Viljo.. Kivenheimo, Jalmari.. Klingstedt, Holger.. Lahtivirta, Kalervo I.. Lankiala, Eero.. Lindberg, Håkan.. (20).. Lindberg, Harald.. (7)..  ...   Lasse-J.. Söyrinki, Niilo.. Söyrinki, Yrjö J.. Stockmann, Märta.. Stockmann, Sten.. Storå, Ragnar.. Streng, Olavi.. Tallberg, Eric.. Thuneberg, Erik.. Tuomikoski, Risto.. Tuurala, Osmo.. Ulvinen, Arvi.. Ulvinen, Tauno.. Useita kerääjiä.. (9).. Waselius, Jocken.. Wellenius, Otto.. Winter, Olavi.. Wuorentaus, Yrjö.. Geographical scope.. Espanja.. Iso-Britannia.. Japani.. Kanada.. Kanarian saaret.. Kaninin niemimaa.. Karjala.. Kaukaasia.. Kuolan niemimaa.. Marokko.. Norja.. Petsamo.. Pohjois-Afrikka.. Ranska.. Ruotsi.. Saksa.. Siperia.. (107).. Transkaspia.. Ulkomaat.. Venäjä.. Venäjän Karjala.. Venäjän Lappi.. Vienan Karjala.. Viro.. Language.. Latina.. (130).. (105).. Notebook number.. 1.. 10.. 100.. 101.. 102.. 103.. 104.. 105.. 106.. 107.. Notebook type.. Havaintokirja.. (19).. Kladikirja.. (159).. Koontikirja.. Lajiluetteloita.. Muita muistiinpanoja.. (40).. Retkipäiväkirja.. (12).. Taxonomic scope.. Arthropoda.. Coleoptera.. (38).. Diptera.. Hemiptera.. Heteroptera.. Hymenoptera.. Insecta.. (24).. Lepidoptera.. Macrolepidoptera.. Temporal scope.. 1839-1889.. 1852-1858.. 1860-1882.. 1863.. 1863-1873.. 1872.. 1872-1954.. 1873.. 1873-1890.. 1874.. 1875.. 1885-1904.. 1892.. 1893-1909.. 1893-1914.. 1897-1901.. 1898.. 1898-1902.. 1898-1917.. 1898-1921.. 1898-1948.. 1899.. 1900.. 1900-1938.. 1901.. 1901-1906.. 1901-1933.. 1902.. 1902-1912.. 1903.. 1903-1961.. 1905.. 1906.. 1907.. 1908.. 1909.. 1910.. 1911.. 1911-1916.. 1912.. 1913.. 1913-1930.. 1914.. 1914-1922.. 1915.. 1915-1920.. 1916.. 1916-1969.. 1917.. 1917-1934..

  Original link path: /notebookfacets
  Open archive

 • Title: Digitisation of entomological notebooks | Digitising Field Literature at Finnish zoological museums
  Descriptive info: A.. Ulvinen.. Aasia.. Afrikka.. af Tengström, Johan Martin Jacob.. Ahnger, Constantin.. Ahvenanmaa.. Aland islands.. Alfthan, Thorbjörn.. Appelberg, Jakob G.. Arvi Ulvinen.. B.. Balkanin niemimaa.. Bertil Färdig.. Birger Lingonblad.. Bolivia.. Bolstaholm.. Boman, Artur.. Brandt, F.. Brasilia.. Brenner, Magnus.. C.. Carl Gustaf Mannerheim.. Carpelan, Jarl.. Castor Lindqvist.. Constantin Ahnger.. Dalmatia.. E.. Lankiala,.. Löfqvist.. Eero Lankiala.. Ehnberg, Karl.. Ehnberg, Karl J.. Eino.. Eino Metsikkö.. Enontekiö.. enumeratio.. Enwald, Reinhold.. Eric Holmquist.. Eric Tallberg.. Ernst Häyrén.. Ernst Palmén.. Estland.. Etelä-Siperia.. Federley, Harry.. Finström.. Forsius, Eiler.. Forsius, Runar.. Frey, Richard.. Gallen-Kallela, Akseli.. Geta.. Getberg.. Grönblom, Thorwald.. Grönvall, John.. Grönvik, Emil.. Günther, Alexander.. H.. Hammarström,  ...   Hollanti.. Honkalahti.. Hoplax.. Håk.. Lbg.. Håkan Lindberg.. Håk Lbg.. Inberg, Karl E.. Iran.. Itä-Karjala.. Itävalta.. J.. Waselius.. Jalmari Kivenheimo.. Jaroslavl.. Jatta Järnefelt.. Jocken Waselius.. John Sahlberg.. Jorma Jantunen.. Joutseno.. Justus Montell.. Järvi, Toivo H.. K.. I.. Kaija Marmo.. Kalervo I.. Kanariansaaret.. Karl Emil Inberg.. Keski-Aasia.. Kihlman, Alfred O.. Kilpisjärvi.. Kontkanen, Paavo.. Krogerus, Harry.. Kuokkala.. Kuola.. Kuonajärvi.. Kurt Lindblom.. L.. Lankiala, E.. Lappvik.. Lea Jahnsson.. Levander, Kaarlo M.. Lindberg, Håkan.. Linnaniemi, Walter M.. Linnanniemi, A W.. Lohja.. Lojo.. Lundström, Carl.. Luther, Alexander.. Lähi-Itä.. Långskär.. M.. Madeira.. Mariehamn.. Marjosaari.. Marocko.. Marwin Donning.. Meinander.. Metsäpirtti.. Mongolia.. Muonio.. N.. N Söyrinki.. Åland..

  Original link path: /keywords
  Open archive

 • Title: Editor facets: 0 | Digitisation of entomological notebooks
  Descriptive info: Editor facets: 0.. Results 1 - 10 of 70.. Results.. Koontikirja 1860-1882.. Entomologisk kladd, No 1.. [n1].. Institution code: LTKM Cover image: Collectors:.. Book - wali - 2011-01-28 09:52 - 0 comments.. Koontikirja 1873-1890.. II [Entomologisk kladd].. [n2].. Book - wali - 2010-10-15 11:22 - 0 comments.. Koontikirja 1885-1904.. III [Entomologisk kladd].. [n3].. Book - wali - 2010-10-13 13:55 - 0 comments.. Koontikirja 1898-1917.. IV [Entomologisk kladd].. [n4].. Book - wali - 2010-12-08 13:00 - 0 comments.. Koontikirja 1901-1933.. Kladd No V (Annotationes  ...   Book - wali - 2010-10-13 14:02 - 0 comments.. Koontikirja 1903-1961.. VII 1945.. [n7].. Book - wali - 2010-10-13 13:57 - 0 comments.. Clayhills, Thomas.. Macro-Lepidoptera.. Thomas H.. Clayhills 1917-1934.. [n8].. Institution code: LTKM Cover image: Collection title:.. Book - wali - 2010-11-04 09:49 - 0 comments.. 1921-1925.. Micro-Lepidoptera.. Clayhills 1921-1925.. [n9].. Book - wali - 2010-12-28 15:38 - 0 comments.. Numerokirja I.. Selitykset.. [n10].. Book - wali - 2010-10-08 11:50 - 0 comments.. 2.. 3.. 4.. 5.. 6.. 7.. next ›.. last »..

  Original link path: /editorfacets/results/field_priority%3A%220%22
  Open archive

 • Title: Notebooks in process | Digitisation of entomological notebooks
  Descriptive info: 1908-1914.. Blombiologiska iaktagelser.. [n74].. 1926-1934.. [n203].. Ahnger, Constantin 1893-1939.. [n253].. Alava, Verner 1933-1934.. V.. Alava 1932-1933 (det mesta finns renskrivet).. [n25].. Alava, Verner 1934-1936.. [n26].. Alava, Verner 1937-1938.. v.. 1937- [n27].. Auterinen, Antti 1927-1934.. [n29].. Auterinen, Antti 1934.. [n28].. Biström, Olle 1967-1979.. O.. Biström, Kladdar 1967-1979.. [n232].. Biström, Olle 1972-1979.. [n233].. Blomqvist, Gunnar 1935-1950.. Coleoptera I 1935-1950 I.. [n33].. Blomqvist, Gunnar 1936-1951.. Stor-Fjärilsamlingen.. [n500].. Blomqvist, Gunnar 1950-1956.. Coleoptera II 1950 II - 1956 I.. [n34].. Blomqvist, Gunnar 1954-1962.. Skalbaggsamlingen II 1954-1962.. [n36].. Blomqvist, Gunnar 1956-1962.. Coleoptera III 1956 II - 1962.. [n35].. Blomqvist, Gunnar 1963.. Skalbaggsamlingen III 1963-.. [n37].. Cederhvarf, Reinhold 1897-1901.. [n274].. Cederhvarf, Reinhold 1898-1901.. Hymenoptera 1898-1901.. [n275].. Cederhvarf, Reinhold 1898-1902.. Lokaluppgifter öfver insamlade insekter under åren 1898-1902.. [n273].. Cederhvarf, Reinhold 1898-1921.. Lokalupppgifter öfver insamlade insecter 1905, 1906.. [n269].. [Lokalupppgifter m.. m.. öfver insamlade insekter år 1913-].. [n264].. Cederhvarf, Reinhold 1898-1948.. [n276].. Cederhvarf, Reinhold 1899-1900.. Toukka vihko (=larv häfte), Reinhold Cederhvarf 1899-1900.. [n266].. Cederhvarf, Reinhold 1901-1906.. Lokaluppgifter öfver insamlade insekter sommaren 1902-1905.. [n267].. Cederhvarf, Reinhold 1905-1907.. Lokalupppgifter öfver insamlade insekter 1905-1907.. [n268].. Cederhvarf, Reinhold 1905-1908.. Lepidoptera insamlade af R.. Cederhvarf under sommaren, 1907-1908.. [n271].. Cederhvarf, Reinhold 1907-1908.. Coleoptera och insekter af andra ordningar insamlade af R.. Cederhvarf sommaren och hösten 1907 och 1908.. [n272].. Cederhvarf, Reinhold 1911-1913.. [Lepidoptera].. [n265].. Cederhvarf, Reinhold 1917.. Lepidoptera år 1917 och öfriga ordningar 1917.. [n270].. Preparaattitiedot (+preparaattietiketit).. [n255].. Colliander, Tito 1933-1935.. [Coleoptera insamlade av Tito Colliander ].. [n234].. Colliander, Tito 1936-1937.. [n235].. Colliander, Tito 1938.. Coleoptera 1938.. [n236].. Donning, Marwin 1934-1938.. [n58].. Engström, Otto 1872-1875.. [n242].. Färdig, Bertil 1927-1951.. I [n238].. Färdig, Bertil 1946.. Skalbaggar och litteratur.. [n240].. Färdig, Bertil 1951-1983.. II.. [n239].. Frey, Richard 1907-1912.. II 1907-1912.. [n237].. Hackman, Walter 1945.. [n59].. Häkkinen, Saima 1954-1957.. [n254].. Hämeen-Anttila, Riitta 1964.. Riitta Hämeen-Anttila, hyttyset Kesä 1964.. [n60].. Häyrén, Ernst 1899.. [Förteckning öfver insekter tagna i Tvärminne sommaren 1899 af Ernst Häyrén].. [n241].. Holmquist, Eric 1922-1942.. [1 Eric Holmquist].. [n228].. Holmquist, Eric 1937-1942.. [2 Eric Holmquist].. [n229].. Holmquist, Eric 1942-1943.. [3 Eric Holmquist].. [n230].. Holmquist, Eric 1943-1944.. [4 Eric Holmquist].. [n231].. Holmquist, Eric [n227].. Inberg, Karl Emil 1863.. Inbergs antekningar.. (numror.. ) 1863.. [n61].. Jahnsson, Lea 1925-1928.. I [n260].. Jahnsson, Lea 1928-1929.. II Hyönteisluettelo 1928-1929.. [n261].. Jahnsson, Lea 1929-1930.. III Hyönteisluettelo 1929-1930.. [n262].. Jahnsson, Lea 1930-1937.. IV Hyönteisluettelo 1931.. [n263].. Jantunen, Jorma 1960-1984.. [Vanhat löytötiedot].. [n293].. Jantunen, Jorma 1984-1989.. [Perhoset].. [n296].. Jantunen, Jorma 19??.. No 1.. [n295].. [No 2].. [n294].. Ötökät I.. [n297].. Ötökät II.. [n298].. Järnefelt, Olai Jatta 1933.. [Päiväkirja Petsamossa kesällä 1933 kerätyistä perhosista.. ] [n62].. Kanerva, Niilo 1915-1919.. Numerokirja II.. Vv.. 1915-1919.. Vanhat liput: SK + SP + PvP (osa).. [n11].. Kanerva, Niilo 1920-1928.. Numerokirja III.. 1920-1922.. 1928.. PvP (osa) + KP (osa) + PpP (osa).. [n12].. Karvonen, Viljo 1941-1942.. [1942 Syvärillä].. [n257].. Karvonen, Viljo 1943.. Itä-Karjala 1943, V.. [n256].. Karvonen, Viljo [258].. Karvonen, Viljo [n259].. Kivenheimo, Jalmari 1911-1915.. [Hyönteisiä] [n250].. Kivenheimo, Jalmari 1911-1916.. [n249].. Klingstedt, Holger 1931-1940.. [n193].. Klingstedt, Holger [n63].. Koontikirja 1863-1873.. [n175].. 1934-1945.. [n194].. 1934-1954.. [n195].. Lankiala, Eero 1914-1916.. [Luettelo] II.. [n222].. Lankiala, Eero 1914-1922.. [Luettelo] I.. [n221].. Lankiala, Eero 1919-1921.. [Luettelo] III.. [n223].. Lankiala, Eero 1921.. Luettelo IV.. [n224].. Lankiala, Eero 1922.. Luettelo V.. [n225].. Lankiala, Eero 1934-1937.. [n220].. Lindberg 1913-1930 [Insekt kladd].. [n81].. Lindberg 1915-1916.. Fjäril-kladd 1915.. [n88].. Lindberg 1915-1920.. Lbg Exkursioner 1916.. [n86].. Lindberg 1918.. Desiderata Lindbergiorum 1918.. [n85].. Lindberg 1919-1922.. [Coleoptera samlade på Åland 1919].. [n82].. Lindberg 1922.. Ståndortsanteckningar på Åland 1922.. [n100].. Lindberg 1923.. Hemiptera I.. [n94].. Hemiptera II.. [n95].. Lindberg 1924.. Numror; Enontekiö Lappmark  ...   Birger 1919-1943.. Anteckningar om fjärilfynd.. [n46].. Lingonblad, Birger 1939-1946.. Exkursionsdagbok.. [n53].. Lingonblad, Birger [n53_1].. 1956-1957.. [Perhosia J.. Lokki] [n64].. Malmström, Nicken 1924.. [Insekter tagna i Tvärminne 1924] [n66].. Mannerheim 1839-1889.. Mannerheims significationslappars betydelse 1889.. [n140].. Mannerheim 1852-1858.. [n142].. Sectio 1 pentamera.. [n141].. Marmo, Kaija 1953-1957.. Sierra Leonen perhoset.. [n67].. Metsikkö, Eino 1923-1927.. Muistiinpanot hyönteisistä.. [n303].. Metsikkö, Eino 1923-1928.. [Muistiinpanot kerätyistä kovakuoriaisista].. [n299].. Metsikkö, Eino 1923.. [n300].. Metsikkö, Eino 1926.. [n301].. [n302].. Montell, Justus 1892.. Lepidopterologiska anteckningar sommaren 1892.. [n43].. Nordman 1872-1954.. Lepidoptera utbredningsuppgifter från coll Åbo Akademi Nordman.. [n45].. Palmén, Ernst 1937 [n173].. Palmén, Ernst 1937-1943, 1973.. [Coleoptera-muistiinpanoja 1937-1943] [n172].. 1931-1938.. [n176].. Platonoff, Stephan 1937-1943.. [Förteckning över av Stephan Platonoff insamlade insekter].. [n16].. Platonoff, Stephan 1939-1943.. [Förteckning över av S.. Platonoff insamlade insekter].. [n15].. Platonoff, Stephan 1942-1943.. Platonoffs anteckningar fr.. Svir.. [n17].. Platonoff, Stephan 1943.. Luutn.. Platonoff [Anteckningar över sommaren 1943 i Syväri - Karelen av S.. [n18].. (1870-)1899.. [B.. R.. Poppius].. [n20].. 1901-1903.. Sibirien, Norra Ryssland].. [n21].. Poppius, Helsingfors, Finland].. [n19].. 1915-1916.. [n13].. Renkonen, Olavi 1924-1934.. [n38].. Renkonen, Olavi 1926.. Hyönteismuistiinpanoja kesällä 1926.. [n204].. Renkonen, Olavi 1927-1937.. Hyönteismuistiinpanoja Kesällä 1927, 1928, 1929, 1930, 1932, 1933, 1936, 1937.. [n40_1].. Renkonen, Olavi 1928-1935.. [n210].. Renkonen, Olavi 1929-1932.. [n209].. Renkonen, Olavi 1929-1935.. [n41].. Renkonen, Olavi 1930-1935.. Coleoptera Kuusamon-päiväkirja.. [n39].. Renkonen, Olavi 1930.. [206].. Renkonen, Olavi 1932-1933.. [205].. Renkonen, Olavi 1932.. Lappalaisten hyönteisten luettelo 1932.. [n40].. [Lapin-päiväkirja 1932] [n208].. Renkonen, Olavi 1934.. Kivennapa Suistamo 1934.. [n207].. Renkonen, Olavi 1950-1955.. [Mikroarthropodi-näytteitä 1950-1955].. [n211].. Renkonen, Olavi 1955.. [Mikroarthropodinäytteitä 1955].. [n212].. Renkonen, Olavi 1956.. Arthropodinäytteitä Ristiina 84-.. [n213].. Saarenoksa, Raimo 1951-1988.. [n55].. Saarenoksa, Raimo 1955-1958.. [n143].. Saarenoksa, Raimo 1963-1964.. [Havainnot 1963-1964] [n147].. Saarenoksa, Raimo 1965-1968.. [n148].. Saarenoksa, Raimo 1965-1970.. [n146].. Saarenoksa, Raimo 1968-1969.. [n149].. Saarenoksa, Raimo 1969-1972.. [n145].. Saarenoksa, Raimo 1984.. [n150].. Sahlberg, John 1909.. Coleoptera Kamtschatica.. [n72].. P.. Savolaisen Japanilaisen kokoelman luettelo.. [n226].. 1937-1948.. II Lepidoptera Fenniae.. Anno 1937- [n23].. 1948-1949.. III Lepidoptera Fenniae.. 1948- [n24].. Seppälä, Viljo; Seppälä, Väinö A.. 1935-1937.. Lepidoptera Fenniae.. Viljo ja V.. A.. Anno 1935- [n22].. 1947-1948 [P.. Seppänen] [n73].. 1945-1947.. Hyönteismuistiinpanoja 1945-1947 Leg.. Lasse-J.. Solanterä.. [n30].. 1948-1958.. Hyönteismuistiinpanoja 1948-1958 Leg.. [n31].. 1959-1971.. Hyönteismuistiinpanoja 1959-1971 Leg.. [n32].. Söyrinki, Niilo 1922-1928.. Söyrinki 1922-1928.. [n164].. Söyrinki, Niilo 1922-1972.. Söyrinki 1972.. [n169].. Söyrinki, Niilo 1928-1967.. Söyrinki 1928-1967.. [n165].. Söyrinki, Niilo 1969-1970.. Söyrinki 1969-1970.. [n167].. Söyrinki, Niilo 1971.. Niilo Söyrinki 1971.. [n168].. 1922-1935.. Museolle jätetyt perhoset, jotka on kerännyt Yrjö J.. Söyrinki.. [n166].. Stockmann, Sten 1918-1934.. [Stockmann, 1.. kirja].. [n197].. Stockmann, Sten 1935-1942.. [Stockmann, 2.. [n198].. Stockmann, Sten 1942-1949.. [Stockmann, 3.. [n198_1].. Stockmann, Sten 1950-1965.. [Stockmann, 4.. [n199].. Stockmann, Sten 1966-1974.. [Stockmann, 5.. [n200].. Storå, Ragnar 1920-1936.. [n151].. Storå, Ragnar 1928.. Ragnar Storå.. [n153].. Storå, Ragnar 1929-1950.. [n156].. Storå, Ragnar 1929.. [n157].. Storå, Ragnar 1932-1955.. Dipterologiska anteckningar.. [n154].. Storå, Ragnar 1936-1968.. [n152].. Storå, Ragnar 1952-1968.. [n155].. Streng, Olavi 1924-1928.. Hyönteisluettelo.. v 1924, 1925, Olavi Streng.. [n76].. Tallberg, Eric 1926-1934.. [n192].. Thuneberg, Erik [n201].. Tuomikoski, Risto 1926-1928.. II! Tuomikoski.. Anteckningar.. [n77].. Tuomikoski, Risto 1928-1933.. [R.. Tuomikoski, Anteckningar över insekter insamlade under åren 1928-1933.. III] [n78].. Tuurala, Osmo 1930-1937.. [n14].. Ulvinen, Arvi Ulvinen, Tauno 1917-1948.. [Hyönteismuistiinpanoja] [n174].. Waselius, Jocken 1933-1964.. Waselius, Nummerbok 1933-1964.. [n162].. [n163].. Wellenius, Otto [n79].. Wellenius, Otto [n80].. Winter, Olavi 1934-1957.. [n160].. Wuorentaus, Yrjö 1893-1909.. [Vihko] II.. [n278].. Wuorentaus, Yrjö 1893-1914.. [Vihko] V [1913-1914].. [n280].. Wuorentaus, Yrjö 1902-1912.. Y.. Wuorentaus nummer anteckningar.. [n281].. Wuorentaus, Yrjö 1908-1910.. Vihko III.. Meren- ja Oulunjärven rannalta kerättyjä v.. 1908-1910.. [n279].. Wuorentaus, Yrjö 1908.. Vihko I.. Muistiinpanoja v.. 1908.. [n277].. Wuorentaus, Yrjö 1910.. [Vihko IV, v.. 1910] [n282].. [n44]..

  Original link path: /book
  Open archive

 • Title: Kladikirjojen inventaario | Digitisation of entomological notebooks
  Descriptive info: Kladikirjojen inventaario.. Tämä listaus sisältää kaikki kladikirjojen digitoinnissa tuotetut suurikokoiset kuvat, joista monia ei vielä ole tulkittu.. Niiden kirjojen osalta, joita ei ole vielä kuvattu, on listauksessa mukana arvioitu kuvamäärä.. Listaus kuvamääristä palvelimella:.. Raportti luotu 1.. 3.. 2012 14:14.. Kladikirjan tunnus.. Sivuja/aukeamia yht.. Kuvatut sivut/aukeamat.. Tulkitut sivut/aukeamat.. n1.. 152.. tulkittu.. n2.. 136.. n3.. 158.. n4.. 142.. 140.. n5.. 99.. n6.. 192.. n7.. 164.. n8.. 235.. n9.. 84.. n10.. 8.. n11.. 11.. n12.. 45.. n13.. 29.. n14.. n15.. 47.. n16.. 153.. n17.. 22.. n18.. 15.. n19.. 50.. n20.. 57.. n21.. 40.. n22.. 210.. n23.. 312.. n24.. 56.. n25.. 21.. n26.. 61.. n27.. 38.. n28.. n29.. 39.. n30.. 41.. n31.. 67.. n32.. 69.. n33.. n34.. n35.. 94.. n36.. 194.. n37.. 96.. n38.. 20.. n39.. 35.. n40.. 83.. n40_1.. 14.. n41.. 46.. n43.. n44.. n45.. 37.. n46.. 24.. 12.. n47.. 48.. n48.. n49.. 16.. n50.. 74.. n50_1.. n52.. 53.. n53.. 108.. n53_1.. n54.. 257.. n55.. 155.. n58.. n59.. 17.. n60.. n61.. n62.. n63.. n64.. 30.. n66.. n67.. n72.. n73.. 31.. n74.. 58.. n76.. n77.. n78.. 32.. n79.. 23.. n80.. n81.. 93.. n82.. 77.. n83.. n84.. n85.. n86.. n87.. 26.. n87_1.. n88.. n89.. 51.. n90.. n91.. 13.. n92.. n93.. n94.. n95.. n96.. n97.. 19.. n100.. n101.. 68.. n102.. 70.. n103.. n104.. n105.. n106.. n107.. n108.. n109.. n110.. n112.. n113.. n114.. n115.. n117.. n118.. n119.. n121.. n122.. n123.. n124.. n125.. n126.. n127.. n128.. n129.. n130.. n131.. n132.. n133.. n134.. n135.. n136.. n140.. n141.. n142.. 127.. n143.. 130.. n145.. n146.. 52.. n147.. n148.. n149.. n150.. n151.. n152.. n153..  ...   n258.. 27.. n260.. n261.. n262.. n263.. n264.. n265.. 54.. n266.. n267.. n268.. n269.. n270.. n271.. n272.. n273.. n274.. n275.. n277.. n278.. n279.. 9.. n280.. n281.. n282.. n283.. n284.. n285.. n287.. n288.. n289.. n290.. n291.. n292.. n293.. n294.. n295.. n296.. n297.. n298.. n299.. n300.. n301.. n302.. n303.. n304.. n305.. 80.. n306.. 590.. n307.. 420.. n308.. 450.. n309.. 395.. n310.. 319.. n311.. 320.. n312.. n313.. n314.. n315.. n316.. 55.. n317.. n318.. n319.. 400.. n320.. n321.. 350.. n322.. n323.. n324.. n325.. n326.. n327.. n328.. n329.. n330.. n331.. n332.. n333.. n334.. n335.. n336.. n337.. n338.. n339.. n340.. n341.. n342.. n343.. n344.. n345.. n347.. n348.. n350.. n351.. n352.. n353.. 150.. n354.. n355.. n356.. n357.. n358.. n359.. n360.. n361.. n362.. n363.. n364.. n365.. n366.. 300.. n367.. n368.. n369.. n370.. n371.. n372.. n373.. n374.. n375.. n376.. n377.. n378.. n379.. n380.. n381.. n382.. n383.. n384.. n385.. n386.. n387.. n388.. n389.. n390.. n391.. n392.. n393.. n394.. n395.. n396.. n397.. n398.. n399.. n400.. n401.. n402.. n403.. n404.. n405.. n406.. n407.. n408.. n409.. n410.. n411.. n412.. n413.. n414.. n415.. n416.. n417.. n418.. n419.. n420.. n421.. n422.. n423.. n424.. n425.. n426.. n427.. n428.. n429.. n430.. n431.. n432.. n433.. n434.. n435.. n436.. n437.. n438.. n439.. n440.. n441.. n442.. n443.. n444.. n445.. n446.. n447.. n448.. n449.. n450.. n451.. n452.. n454.. n455.. n456.. n457.. n458.. n459.. n460.. n461.. n462.. n463.. n464.. n465.. n466.. n467.. n469.. n470.. n471.. n472.. n473.. n474.. n475.. n476.. n477.. n478.. n479.. n480.. n481.. n482.. n484.. n485.. Kladikirjoja yht.. : 454.. : 14053.. Kuvattuja yht.. : 12475.. Tulkittuja yht.. : 5960.. Login.. to post comments..

  Original link path: /node/6076
  Open archive

 • Title: Workflow summary | Digitisation of entomological notebooks
  Descriptive info: Workflow summary.. Current State.. Any.. No state.. (creation).. Book started.. Book info verified.. Text started.. Text entered.. Proofreading done.. Record done.. Coordinates done.. Content Type.. Book.. Forum topic.. Front page article.. Image list.. Notebook page.. Current state.. Title.. Type.. No state.. Digitoinnin aloitus.. Forum topic.. Hyödyllisiä linkkejä.. Notebook workflow: Proofreading done.. n1-001.. JPG.. Notebook page.. Työnjaostapa taas.. Notebook workflow: Record done.. n1-002.. n1-003.. n1-004.. n1-005.. n1-006.. n1-007.. n1-008.. n1-009.. Muotoseikkoja.. n1-010.. n1-011.. n1-012.. n1-013.. n1-014.. n1-015.. n1-016.. n1-017.. Erikoismerkit.. n1-018.. n1-019.. n1-020.. …..

  Original link path: /workflow
  Open archive

 • Title: User account | Digitisation of entomological notebooks
  Descriptive info: ».. User account.. Log in.. Username or e-mail address:..

  Original link path: /user/password
  Open archive •  


  Archived pages: 404