www.archive-fi-2014.com » FI » L » LIIKENNEVAHINKOLAUTAKUNTA

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 235 . Archive date: 2014-10.

 • Title: Liikennevahinkolautakunta - Etusivu
  Descriptive info: .. på svenska.. Etusivu.. Kuluttajalle.. Kysymyksiä ja vastauksia.. Lomakkeet.. Normit ja ohjeet.. Soveltamisohjeet.. Julkaistut lausunnot.. Lautakunta.. Tilaa Normit ja ohjeet.. Tilaa uudet tiedotteet.. Tilaa RSS.. Liikennevahinkolautakunta.. Liikennevahinkolautakunta toimii korvauskäytännön yhtenäistämiseksi liikennevahinkojen korvausasioissa lausuntoja ja soveltamissuosituksia antavana toimielimenä.. Korvausasiaa koskevan lausuntopyynnön voi tehdä vahinkoa kärsinyt, muu korvaukseen oikeutettu, vakuutuksen ottaja, vakuutuslaitos tai korvausasiaa käsittelevä tuomioistuin.. Asian käsittely lautakunnassa on maksuton.. Toimistomme on avoinna arkisin klo 9 - 15.. Usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen.. :.. PL 300.. 00121 Helsinki.. Käyntiosoite.. Bulevardi 54 A.. Helsinki.. Sähköposti:.. puh: 010 286 8200.. fax: 010 286 8288.. (.. puheluhinnat.. )..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Trafikskadenämnden - Ingångssida
  Descriptive info: suomeksi.. Ingångssida.. Till konsumenten.. Frågor och svar.. Blanketter.. Normer och instruktioner.. Ersättningsinstruktioner.. Publicerade utlåtanden.. Nämnd.. Beställa Normer och instruktioner.. Prenumerera nya meddelande.. Prenumerera RSS.. Trafikskadenämnden.. För att förenhetliga praxis i ärenden som gäller ersättande av trafikskada finns ett organ, trafikskadenämnden, som ger utlåtanden och tillämpningsrekommendationer i dessa ersättningsfrågor.. Skadelidande,  ...   kan begära nämndens utlåtande i ärenden som gäller ersättande av trafikskada.. Behandlingen av ärenden i nämnden är avgiftsfri.. Kansliet är öppet vardagar kl 9 - 15.. Fredagen den sjunde mars 2014 är kansliet undantagsvis ständgt.. PB 300.. 00121 Helsingfors.. Besöksadress:.. Bulevarden 54 A.. Helsingfors.. E-post:.. tel: 010 286 8200.. samtalspriserna..

  Original link path: /Default.aspx
  Open archive

 • Title: Trafikskadenämnden - Till konsumenten
  Descriptive info: Ersättningsärendet rörande trafikskada föreläggs genom att insända skadeanmälan till försäkringsbolaget.. I samband med personskada till följd av oidentifierat motorfordons användande i trafik bör skadeanmälan insändas till Trafikförsäkringscentralen.. (www.. lvk.. fi).. Ytterligare anvisningar i enskilda fall fås av försäkringsbolagen.. Trafikskadenämnden har till uppgift att ge allmänna tillämpningsrekommendationer i ärenden om ersättning enligt trafikförsäkringslagen och i principiella frågor om tillämpningen av trafikförsäkringslagen.. I samband med sitt ersättningsbeslut ger försäkringsbolaget anvisningar hur man skall gå tillväga för att begära trafikskadenämndens utlåtande i ersättningsärende..

  Original link path: /Consumer.aspx
  Open archive
 •  

 • Title: Trafikskadenämnden - Frågor och svar
  Descriptive info: Hur lång tid tar behandlingen av mitt ärende i trafikskadenämnden?.. Kan jag begära utlåtande i ett ersättningsärende, som gäller frivillig bilförsäkring?.. Var kan jag besvära mig över trafikskadenämndens utlåtande?.. Kan jag vara närvarande vid trafikskadenämndens möte, när mitt ärende behandlas?.. Var finner jag social- och hälsovårdsministeriets beslut om den invaliditetsklassificering som avses i 18 a § lagen om olycksfallsförsäkring?.. Fråga.. Svar.. I enskilda fall kan behandlingstiden variera betydligt.. För tillfället är den genomsnittliga behandlingstiden cirka sex  ...   trafikförsäkring.. Meningsskiljaktigheter rörande frivillig bilförsäkring behandlas i konsumenttristenämnden (http://www.. kuluttajariita.. fi) och i försäkringsnämnden (http://www.. fine.. fi/) vid Försäkrings- och finansrådgivningen.. Nämndens utlåtande är till sin form en rekommendation och kan inte överklagas.. Försäkringsanstaltens beslut i ersättningsärende kan hänskjutas till allmän underrätt för prövning enligt försäkringsanstaltens anvisningar för sökande av ändring.. Nämnden behandlar ärenden på basis av skriftlig information.. Den som begär utlåtande eller hans eller hennes företrädare kan inte vara närvarande vid mötet.. Här:.. Invaliditetsklasstabell (pdf)..

  Original link path: /Faq.aspx
  Open archive

 • Title: Trafikskadenämnden - Blanketter
  Descriptive info: Blanketter nedan kan skrivas ut, fyllas i och skickas till adressen som finns på blanketten.. PDF -filen kräver till exempel.. Adobe Reader -programmet.. , och RTF -filen Microsoft® Word eller.. Microsoft® Word Viewer.. Filerna innehåller samma blankett.. Anhållan om utlåtande (pdf).. Anhållan om utlåtande (rtf)..

  Original link path: /Documents.aspx
  Open archive

 • Title: Trafikskadenämnden - Normer och instruktioner
  Descriptive info: Normer och instruktioner 2014.. Inledning.. Sjukvårdskostnader och andra nödvändiga utgifter.. Vårdbidrag.. Klädbidrag.. Ersättning för kostnader för anskaffning av tjänster och hjälpmedel samt kostnader för ändringar i bostaden.. Allmänt om ersättande av inkomstförlust.. Löntagares inkomstförlust.. Företagares inkomstförlust.. Lantbruksföretagare.. Åldern för ålderspension.. Ersättning för inkomstförlust i fråga om personer som varaktigt förlorat sin arbetsförmåga då de varit under 18 år.. Försenade förvärvs- eller näringsinkomster.. Begränsning av inkomstförlusten.. Faktorer som används när kalkylen görs  ...   kosmetiskt men.. Rätten för närstående att få ersättning för sjukvårdskostnader och andra kostnader samt för inkomstförlust.. Begravningskostnader.. Förlust av underhåll.. Närståendes rätt till ersättning för psykiskt lidande.. Sättet att betala ersättningen.. Ersättning för sjukvårdskostnader och andra utgifter samt för inkomstförlust till fjöld av en närståendes död.. Ändring av ersättningsbeloppet eller betalningssättet.. Skadelidandes medvållande.. Stilleståndsersättning och kostnader för flyttning av bussar.. Indexjustering av fortlöpande ersättningar.. Normersättningarna fr.. o.. m.. 1960.. Förteckning över tillämpningsanvisningar..

  Original link path: /Guidelines.aspx
  Open archive

 • Title: Trafikskadenämnden - Ersättningsinstruktioner
  Descriptive info: Beaktande av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift, löntagares dagpenningspremie och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i sådana ersättningar för inkomstförlust som betalas med stöd av trafikförsäkringslagen år 2014.. Vårdbidrag och klädbidrag inom trafikförsäkringen från 1.. 1.. 2014.. Beloppen för personskadors normersättningar 2014.. Stilleståndsersättningar från 1.. Ersättande av förarlön 2014.. Kostnader för flyttning av bussar från  ...   löntagares dagpenningspremie och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i sådana ersättningar för inkomstförlust som betalas med stöd av trafikförsäkringslagen år 2013.. Beloppen för personskadors normersättningar 2013.. Preciseringar i skadeklassificeringen av tillfälligt men fr.. 1.. 2012.. Precisering i skadeklassificeringen av bestående kosmetiskt men fr.. Samordning av trafikförsäkringens vårdbidrag i vissa fall.. Äldre ersättningsinstruktioner.. Meddelanden..

  Original link path: /Instructions.aspx
  Open archive

 • Title: Trafikskadenämnden - Publicerade utlåtanden
  Descriptive info: Förlust av underhåll.. Behov av underhåll.. LV13/2731.. Användning i trafik.. Familjepension.. Sakskada.. Andra omkostnader.. Värdet av hushållsarbete i hemmet.. Andvändning i trafik.. Förhöjda kostnader för vård av hemmet.. Användning i trafik.. Ersättningsbarhet.. Lyktstolpar.. Ersättningsgilla poster.. Ersättningsbarhet.. Skuldfördelning.. Äldre utlåtanden..

  Original link path: /Precedents.aspx
  Open archive

 • Title: Trafikskadenämnden - Nämnd
  Descriptive info: Statsrådet tillsatte trafikskadenämnden vid sitt plenum 25.. 8.. 2011.. Nämndens mandatperiod är 1.. 2012-31.. 12.. 2014.. Trafikskadenämndens ordförande är vicehäradshövding Kyösti Vihermaa.. Vice ordförandena är tingsdomare Sinikka Kurkinen, lagstiftningsdirektör Antti T.. Leinonen och verkställande direktör Anna-Liisa Tarvainen.. De övriga ordinarie medlemmarna är med.. kir.. dr Ole Böstman, med.. dr Janne Leinonen, ingenjör Matti Aarnio, vicehäradshövding Riitta Haapasaari,refendarieråd Timo Ojala och juris kandidat, verkställande direktör Pasi Nieminen.. Ersättare för dem är med.. dr Aarne Kivioja, med.. dr Leena Kivipelto,diplomingenjör Juhani  ...   nämndens kansli finns tio anställda i olika berednings- och kanslitjänster.. Trafikskadenämnden har till uppgift att ge utlåtanden och rekommendationer i ärenden rörande försäkringsersättningar för person- och egendomsskador, som inträffat i trafiken, samt i skuld- och ansvarsfördelningsfrågor angående trafikolyckor.. Nämnden är behörig att behandla alla skadeståndsärenden som hör till trafikförsäkringslagens tillämpningsområde.. Nämndens verksamhet finansieras med avgifter som tas ut hos försäkringsbolagen.. Finansinspektionen, som är knuten till Finlands Bank, övervakar nämndens verksamhet.. Årsberättelser.. Årsberättelse 2011.. (14.. 2013).. Årsberättelse 2012.. (4.. 9..

  Original link path: /Organisation.aspx
  Open archive

 • Title: Trafikskadenämnden - Beställa Normer och instruktioner
  Descriptive info: Beställa normer och instruktioner -publikationen.. [Bör översättas].. Förnamn:.. Familjenamn:.. Organisation.. Adress:.. Postkod och stad:..

  Original link path: /Newsletter.aspx
  Open archive

 • Title: Liikennevahinkolautakunta
  Descriptive info: .. http://www.. liikennevahinkolautakunta.. fi/.. Uusimmat muutokset.. info@liikennevahinkolautakunta.. fi.. Julkaistu lausunto.. Ohjekokoelman ohje (normi).. Soveltamisohje.. Tiedote.. Toimintakertomus.. 427.. Elatuksen menetys.. Elatuksen tarve.. LV 13/2731.. Mon, 30 Jun 2014 10:03:11 +0300.. 401.. Työntekijän työeläkemaksun, palkansaajan päivärahamaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottaminen liikennevakuutuslain perusteella maksettavissa ansionmenetyskorvauksissa.. Thu, 19 Dec 2013 12:40:14 +0200.. 400.. Kostnader för flyttning av bussar frÃ¥n 1.. Thu, 05 Dec 2013 10:42:44 +0200.. 399.. Ersättande av förarlön 2014.. Thu, 05 Dec 2013 10:40:58 +0200.. 398.. StillestÃ¥ndsersättningar frÃ¥n 1.. Thu, 05 Dec 2013 10:33:05 +0200.. 397.. Beloppen för personskadors normersättningar 2014.. Thu, 05 Dec 2013 10:28:15 +0200.. 396.. VÃ¥rdbidrag och klädbidrag inom trafikförsäkringen frÃ¥n 1.. Thu, 05 Dec 2013 10:22:40 +0200.. 395.. Linja-autojen siirtokustannukset 1.. 2014 alkaen.. Thu, 05 Dec 2013 09:45:33 +0200.. 394.. Kuljettajan palkan korvaaminen vuonna 2014.. Thu, 05 Dec 2013 09:43:35 +0200.. 393.. Seisonta-ajan korvaukset 1.. Thu, 05 Dec 2013 09:40:20 +0200.. 392.. Henkilövahinkojen normikorvausten määrät 2014.. Thu, 05 Dec 2013 09:38:03 +0200.. 391.. Liikennevakuutuksen hoitotuki ja vaatelisä 1.. Thu, 05 Dec 2013 09:34:10 +0200.. 384.. Liikenteeseen käyttäminen.. Thu, 13 Jun 2013 09:44:16 +0300.. 382.. Perhe-eläke.. Mon, 18 Mar 2013 08:44:49 +0200.. 322.. 2013 alkaen.. Mon, 17 Dec 2012 14:15:34 +0200.. 321.. Kuljettajan palkan korvaaminen vuonna 2013.. Mon, 17 Dec 2012 13:41:28 +0200.. 316.. Työntekijäin työeläkevakuutusmaksun, palkansaajan päivärahamaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottaminen liikennevakuutuslain perusteella maksettavissa ansionmenetyskorvauksissa vuonna 2013.. Wed, 12 Dec 2012 08:59:03 +0200.. 313.. Esinevahinko.. Muut kulut.. Thu, 29 Nov 2012 08:06:35 +0200.. 309.. Wed, 31 Oct 2012 12:40:49 +0200.. 304.. Kotityön arvo.. Mon, 25 Jun 2012 15:04:19 +0300.. 302.. Mon, 30 Apr 2012 12:42:52 +0300.. 269.. 2012.. Thu, 29 Dec 2011 10:20:44 +0200.. 268.. Ersättande av förarlön 2012.. Thu, 29 Dec 2011 10:19:07 +0200.. 267.. Thu, 29 Dec 2011 10:16:32 +0200.. 264.. Korvattavuus.. Tue, 27 Dec 2011 13:30:19 +0200.. 263.. Työntekijän työeläkevakuutusmaksun, palkansaajan päivärahamaksun ja  ...   +0200.. 213.. Wed, 29 Dec 2010 15:33:04 +0200.. 212.. Työntekijäin työeläkevakuutusmaksun, palkansaajan päivärahamaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottaminen liikennevakuutuslain perusteella maksettavissa ansionmenetyskorvauksissa vuonna 2011.. Wed, 29 Dec 2010 13:20:27 +0200.. 207.. 2011 alkaen.. Fri, 17 Dec 2010 13:26:49 +0200.. 206.. Kuljettajan palkan korvaaminen vuonna 2011.. Fri, 17 Dec 2010 13:23:28 +0200.. 203.. Mon, 29 Nov 2010 15:33:52 +0200.. 201.. Beloppen för personskadors normersättningar 2011.. Thu, 28 Oct 2010 14:25:58 +0300.. 200.. Henkilövahinkojen normikorvausten määrät 2011.. Thu, 28 Oct 2010 14:22:35 +0300.. 194.. Fri, 07 May 2010 09:07:33 +0300.. 188.. Sijaisauton vuokrauskustannukset.. Fri, 19 Feb 2010 09:13:29 +0200.. 185.. Fri, 12 Feb 2010 15:12:23 +0200.. 114.. Työntekijäin työeläkevakuutusmaksun, palkansaajan päivärahamaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottaminen liikennevakuutuslain perusteella maksettavissa ansionmenetyskorvauksissa vuonna 2010.. Tue, 22 Dec 2009 14:53:59 +0200.. 112.. 2010 alkaen.. Mon, 21 Dec 2009 15:20:31 +0200.. 110.. Kuljettajan palkan korvaaminen 2010.. Mon, 21 Dec 2009 13:37:12 +0200.. 109.. Mon, 21 Dec 2009 12:28:58 +0200.. 108.. Helsingin Liikennelaitoksen raitiovaunujen vaunukohtaiset seisonta-ajat 1.. Mon, 21 Dec 2009 12:25:17 +0200.. 105.. Beloppen för personskadors normersättningar 2010.. Tue, 10 Nov 2009 12:26:17 +0200.. 104.. Henkilövahinkojen normikorvausten määrät 2010.. Tue, 10 Nov 2009 10:57:54 +0200.. 103.. Thu, 05 Nov 2009 12:46:43 +0200.. 99.. Korvattavuus.. Tue, 23 Jun 2009 10:10:25 +0300.. 98.. Tue, 23 Jun 2009 10:09:05 +0300.. 24.. Rautatiekaluston seisonta-ajan korvaukset 1.. 2009 alkaen.. Tue, 23 Dec 2008 12:59:16 +0200.. 22.. Kuljettajan palkan korvaaminen vuonna 2009.. Tue, 23 Dec 2008 12:44:42 +0200.. 21.. Tue, 23 Dec 2008 12:38:34 +0200.. 20.. Tue, 23 Dec 2008 12:34:02 +0200.. 16.. Matkakulut.. Mon, 22 Dec 2008 15:13:23 +0200.. 15.. Hoitotuki.. Mon, 22 Dec 2008 15:10:50 +0200.. 13.. Läheisen oikeus korvaukseen henkisestä kärsimyksestä.. Mon, 22 Dec 2008 14:56:11 +0200.. 9.. Beloppen för personskadors normersättning 2009.. Wed, 03 Dec 2008 16:11:19 +0200.. 8.. Henkilövahinkojen korvausnormit 2009.. Thu, 27 Nov 2008 15:25:00 +0200..

  Original link path: /RSS/Feed.aspx
  Open archive •  


  Archived pages: 235